21199680_1627719373926662_7397436903334233481_o.jpg

IMPULSE CONTROL - hyper dog to calm dog!

Glasgow Dog Trainer and Consultant, John McGuigan

2-day workshop, 8 and 9 June 2019, Slovenia

 

HYPER DOG TO CALM DOG

This is a 2-day seminar for dog owners, dog training enthusiasts, dog walkers, dog trainers, vets and vet nurses who have an interest in dealing with dogs that show hyper or inappropriate behaviours.

Impulse control and Self control

These are terms which are used frequently in dog training but do we have a full understanding of what they are? Do they even mean anything?

Very often we say that dogs who jump up, snatch treats from our hands, refuse to give up a toy, grab hands or are generally unruly lack impulse control and we have prescribed exercises in order to teach them
good control, but are these conventional ways the best way?

Join us for a two day workshop breaking down each aspect of these points and concepts where we will learn what impulse control truly is and is not and what we can do to build behaviours which are less impulsive.

Topics covered will be:

  • Theory of learning

  • How behaviour is constructed

  • Understanding what a dog wants

  • How unwanted behaviours develop and how to change them

  • Clicker games for improving training skills (without dogs)

Day 1 – theoretical (no dogs)

Day 2 – practical (you are welcome to attend with your dog as a handler or as an observer)

Please attend the 1st day WITHOUT dogs, the 2nd day with a dog only if you applied for a handler spot.


The seminar will be in ENGLISH, there will be no translation.

OD HIPERAKTIVNEGA DO UMIRJENEGA PSA

Predstavljamo vam 2 - dnevni seminar za lastnike psov, kinološke inštruktorje, ljubitelje in sprehajalce psov, veterinarje in veterinarske tehnike ter vse, ki jih zanima kako delati s hiperaktivnimi in nemirnimi psi.

Nadzor impulzov in samokontrola

Termina sta pogosto uporabljena pri šolanju psov, ampak ali res popolnoma razumemo kaj pomenita - če sploh kaj?

Pogosto za pse, ki skačejo, kradejo priboljške iz rok, ne spustijo igrač, grabijo roke, ko se z njimi igramo ali so na splošno nemirni rečemo, da jim manjka samokontrole in jim predpišemo vaje, ki naj bi jih naučile dobre kontrole. Ampak, ali so te splošno sprejete vaje res najboljše?

Pridružite se nam na 2-dnevni delavnici, kjer si bomo natančno ogledali in razdelali nezaželjena vedenja, se naučili kaj kontrola impulzov je in kaj ni, ter kako naučiti nova, zaželjena vedenja.

Teme, ki jih bo seminar pokrival:

  • Teorija učenja

  • Kako je vedenje sestavljeno

  • Razumeti kaj pes hoče

  • Kako se vedenja razvijejo in kako jih spremeniti.

  • Igre za izboljšanje učenja s klikerjem (brez psov)

1. dan - teoretični del (brez psov)

2. dan - praktični (udeležba kot slušatelj ali aktivni vodnik psa)

Prosimo, da se predavanja prvi dan udeležite BREZ psov. Udeležba s svojim psom na drugi dan je možna le, v kolikor ste se prijavili za aktivno udeležbo s psom.

Predavanje bo v ANGLEŠKEM JEZIKU, prevoda ne bo.

ABOUT JOHN 

John has been running a successful dog training and behavior modification business for over 9 years. In that time he has amassed over 4500 hours of client facing hours and has worked with over 2000 dogs.

Being a crossover trainer and having lived with dogs showing aggressive behaviors as a result of inappropriate training methods, he knows only too well the challenges faced by owners living with these issues. Much of his work is dealing and offering training and behavior solutions to owners living with dogs exhibiting aggressive behaviors.

John focuses much of his teaching on the human movement and handling of the dog, get that right and it makes life much easier. He has taught on several IMDT courses and hold regular tutorials for budding trainers and dog training enthusiasts throughout the year. He presents nationally and internationally on a variety of dog training topics.

O JOHNU 

John že več kot 9 let vodi uspešno podjetje za šolanje in obravnavo vedenjskih težav psov na Škotskem. V tem času je v več kot 4500 urah pomagal že preko 2000 psom in klientom.

Glede na to, da je "crossover" inštruktor (prešel iz klasičnih metod na pozitivne, brez prisile) in je živel s psi, ki kažejo agresivno vedenje kot rezultat neuspešnih metod šolanja, še predobro pozna izzive, s katerimi se spopadajo lastniki psov z vedenjskimi težavami. Večino njegovega dela obsega učenje psov in predvsem pomoč lastnikom psov, ki živijo s psom, ki kaže agresivno vedenje.

John se pri učenju v veliki meri osredotoča na lastnikovo gibanje in vodenje psa, saj šele ko nam to uspe, je tudi življenje s psom za vse veliko lažje. Učil je že na več IMDT tečajih, hkrati skozi celo leto vodi redna predavanja in delavnice, na katerih povezuje inštruktorje in pasje navdušence. Predavanja ima na državnem kot tudi mednarodnem nivoju.

INFORMATION / informacije

DATE

8 and 9 June 2019
from 10:00 am to 5:00 pm (one hour lunch break at 1pm)

PRICE

186 EUR 

Payment is possible in full amount or in two installments:
1st installment 93 EUR = reservation
2nd installment 93 EUR has to be payed until 30 April 2019 (+50 EUR for handlers with dogs) or later if there are spots still available

Handlers with dogs participating on the 2nd day pay 50 EUR extra. Max 10 dogs on 2nd day.
 

EARLY BIRD price

150 EUR

Only for applications and payments received by 10 March 2018.

Payment can be made in full amount or in two installments:
1st  installment 75 EUR = reservation
2nd  installment 75 EUR has to be payed until 31 March 2019 (+50 EUR for handlers with dogs)

Handlers with dogs participating on the 2nd day pay 50 EUR extra. Max 10 dogs on 2nd day.
Early bird reservations (1st installment payment or 75 EUR if payed in full amount) are non-refundable.

RESERVATION

Places are limited.

To reserve your spot, submit the online application form below and you will then get information regarding payment. Only when you have paid the "reservation" we will reserve your spot on the seminar.

CANCELLATIONS

If you cancel your reservation before 1 April 2019 we will refund the full amount of your payment (except early bird reservation installment is non-refundable, even if you pay in full amount 75 EUR is non-refundable).

For cancellations from 1 April 2019 onwards, payment will not be refunded.

If you reserve a spot but do not pay the 2nd installment by 30 April 2019 (31 March 2019 for early bird), we reserve the right to give your spot to another interested person, and we do not return money after this date.

The only exception is if you find a replacement for your spot or in if someone applies afterwards and your spot is then occupied. In this case we can return the amount you paid minus a 10% administrative fee (non-applicable for early bird reservation).

If lecturer or organiser cancels event, we refund all already made payments in 100% amount.

TERMIN

8.  in 9.6.2019
od 10. do 17. ure (1-urna pavza za kosilo ob 13.uri)

CENA

186 EUR

Plačilo je možno v celotnem znesku ali dveh obrokih:
1. obrok 93 EUR = rezervacija
2. obrok 93 EUR mora biti plačan najkasneje do 30.4.2019 (+ 50 EUR za vodnike s psi) ali kasneje, v kolikor je še prostih mest

Doplačilo za udeležbo s psom 2. dan je 50 EUR k osnovni ceni. Max 10 mest za vodnike s psi.
 

EARLY BIRD CENA

150 EUR

Velja za prijave in plačila do vključno 10.3.2018

Plačilo je možno v celotnem znesku ali dveh obrokih:
1.   obrok 75 EUR = rezervacija
2.   obrok 75 EUR mora biti plačan najkasneje do 31.3.2019 (+ 50 EUR za vodnike s psi)

Doplačilo za aktivno udeležbo s psom 2. dan je 50 eur. Max 10 mest za vodnike s psi. 
Early bird rezervacije (1. obrok ali 75 EUR, v kolikor ste plačali celoten znesek) ne vračamo.

REZERVACIJE

Število mest je omejeno.

Za rezervacijo je potrebno poslati prijavnico, nakar dobite informacije glede plačila in šele s plačilom "rezervacije" je vaše mesto rezervirano.

ODPOVEDI

V kolikor odpoveste svojo rezervacijo pred 1.4.2019 vam povrnemo celotno vrednost vplačane kotizacije (izjema so early bird rezervacije, kjer 1. obroka oz. 75 EUR, v kolikor ste plačali celoten znesek, ne vračamo)

Za odpovedi po 1.4.2019 vplačane kotizacije ne vračamo.

V primeru neplačila 2. obroka do vključno 30.4.2019  (31.3.2019 za early bird prijave) si pridržujemo pravico vaše mesto odstopiti drugemu interesentu, vplačane kotizacije po tem datumu ne vračamo.

Izjema je, da sami pridobite zamenjavo za svoje mesto ali v primeru, da se nekdo naknadno prijavi in bo mesto zasedeno. V tem primeru vam vplačano kotizacijo vrnemo v vplačanem znesku, ki mu odštejemo 10% administrativnih stroškov (ne velja za early bird rezervacijo).

V primeru odpovedi seminarja s strani predavatelja ali organizatorja, se vplačana kotizacija povrne v celoti (100%).

LOCATION / lokacija

1st day / 1.dan

Theoretical (no dogs) - In Puppyland, at Trubarjeva 53c in Celje. In case of many applications we will find a bigger space not more than 20min away from 2nd day location.
Teoretični del (brez psov) - v Puppylandu v Celju, na Trubarjevi ulici 53c. V primeru velikega števila prijav bomo poiskali večji prostor, ki ne bo več kot 20min vožnje oddaljen od Varpolj.

2nd day / 2. dan

Practical - at Kennel Club Zgornjesavinjske doline in Varpolje (same location as last year).
Praktični del - na poligonu kinološkega društva Zgornjesavinjske doline v Varpoljah (ista lokacija kot lani).

12052474_722716497832419_8423566256828044124_o-3.jpg

PUPPYLAND

First indoor puppy socialization and dog training centre in Slovenia

PARKING / PARKIRIŠČE

Parking is possible on Trubarjeva street in front of Puppyland or on Parking Savinjsko nabrežje (Trubarjeva ulica 1a) On weekends parking is free.

Parkiranje je možno na Trubarjevi ulici pred Puppylandom ali na parkirišču Savinjsko nabrežje (Trubarjeva ulica 1a). Ob vikendih je parkiranje brezplačno.

ACCOMMODATION / PRENOČIŠČA

Soon / kmalu

 

PUPPYLAND, Trubarjeva ulica 53c, 3000 Celje, Slovenia

APPLICATION FORM / PRIJAVNICA

Zaradi odpovedi SO PONOVNO NA VOLJO 3 MESTA ZA POSLUŠALCE IN 2 mesta za delo s pom po early bird ceni!
Due to cancellations we have 3 listener and 2 handler spots available at EARlybird price!

Need original receipt? Write down full company name, address, VAT number. Če potrebujete originalni račun, napišite tukaj svoje podatke - polno ime podjetja, naslov, davčna št.
Privacy / Varstvo osebnih podatkov *
I confirm that the information given in this form is true, complete and accurate and allow company Nežka Tesovnik s.p. saves, processes and uses my personal information for purposes of the seminar. Company Nežka Tesovnik s.p. is obligated to treat information that you provide as stated in General Data Protection Regulation (GDPR). Potrjujem resničnost in pravilnost podatkov, ter soglašam, da podjetje Nežka Tesovnik s.p. hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe iseminarja. Podjetje Nežka Tesovnik s.p. se zavezuje, da bo z vsemi pridobljenimi podatki ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDRP) in veljavnimi predpisi RS, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Memories on 2018 JOHN mcguigans seminar “living and working with reactive dogs”
UTRINKI IZ 2018, ko je john mcguigan vodil seminaR “življenje in delo z reaktivnimi psi”